Αίτηση Συμμετοχής. Εγγραφείτε τώρα στον αγώνα

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας με κεφαλαία γράμματα στην ακόλουθη φόρμα για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στον αγώνα. Για να ολοκληρωθεί η συμμετοχή σας, πρέπει να καταβληθεί το αντίστοιχο αντίτιμο.
Αφού γίνει επιβεβαίωση της πληρωμής, θα λάβετε email που θα πιστοποιεί την ολοκλήρωση της συμμετοχής σας.
Προσοχή: Οι συμμετέχοντες στον αγώνα τρέχουν με δική τους ευθύνη και θα πρέπει να έχουν εξετασθεί πρόσφατα από ιατρό.
Προσοχή: Όποιος δεν δηλώσει χρόνο προηγούμενης συμμετοχής, θα φύγει με το τελευταίο γκρουπ εκκίνησης.

Τηλέφωνο επικοινωνίας τρίτου προσώπου, το οποίο έχει ενημερωθεί για τη συμμετοχή.

Χρειάζεται για την είσοδό σας σε group εκκίνησης.

Σε ποιον αγώνα επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή;
Έχετε λάβει ξανά μέρος;
Επιλέξτε το φύλο σας:
Παρακαλώ επιλέξτε μέγεθος για το τεχνικό t-shirt του αγώνα:

Με την υποβολή της αίτησης δηλώνω ότι συμμετέχω στο IOANNINA LAKE RUN αγώνας(30χλμ/30χλμ βάδην/10χλμ/5χλμ), με προσωπική μου ευθύνη, έχοντας προβεί στον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο. Δηλώνω ότι έχω διαβάσει τους αναλυτικούς και γενικούς όρους συμμετοχής στον αγώνα και τους αποδέχομαι. Δηλώνω επίσης ότι τα παραπάνω στοιχεία που αναγράφονται στη φόρμα εγγραφής είναι απολύτως αληθή. Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών του αγώνα για τυχών σωματική ή άλλη βλάβη από οποιαδήποτε αιτία και συναινώ στην ελεύθερη χρήση του ονόματος/εικόνας μου από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, το IOANNINA LAKE RUN και από τους χορηγούς του αγώνα για προωθητικούς σκοπούς. Στην περίπτωση ανηλίκου, σημαίνει ότι ο γονέας δίνει τη συγκατάθεση του για τη συμμετοχή του παιδιού του στον αγώνα και συμφωνεί με το περιεχόμενο της πιο πάνω δήλωσης.

Διαβάστε την πολιτική εμπιστευτικότητας δεδομένων και τους γενικούς όρους κάνοντας κλικ εδώ!

Γενικοί Όροι

Στους αγώνες της διοργάνωσης μπορούν να συμμετάσχουν μόνο εγκύρως και εγκαίρως εγγεγραμμένοι δρομείς.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται την ήμερα που έχει οριστεί ως ημέρα διεξαγωγής του, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Μόνο σε περίπτωση εξαιρετικών συνθηκών ή άλλου γεγονότος ανωτέρας βίας έχουν το δικαίωμα η Οργανωτική Επιτροπή του Ioannina lake Run να αποφασίσει την αναβολή εκκίνησης ή την ακύρωση του αγώνα ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Σε μια τέτοια περίπτωση η συνδρομή συμμετοχής στον αγώνα δεν επιστρέφεται στους εγγεγραμμένους δρομείς.

Η Οργανωτική Επιτροπή της διοργάνωσης διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος του αγώνα, των όρων και κανονισμών συμμετοχής και διεξαγωγής του αγώνα χωρίς πρότερη ειδοποίηση, με ανάρτηση στη ιστοσελίδα του Ioannina Lake Run.

Τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνονται από τον συμμετέχοντα κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής είναι απολύτως αληθή. Σε περίπτωση που η αίτηση/δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, θεωρείται ότι ο συμμετέχων συμφωνεί για τη διάθεση των προσωπικών του δεδομένων προς την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα μέσω του τρίτου προσώπου.

Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους παρέχονται σε τρίτους για σκοπούς χρονομέτρησης, σύνταξης καταλόγου αποτελεσμάτων, καθώς και δημοσίευσης αυτών στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του συμμετέχοντος, που παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης συμμετοχής, θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση του αγώνα. Με την αίτηση συμμετοχής ο συμμετέχων συμφωνεί ότι τα δεδομένα του τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της διεξαγωγής του αγώνα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της IAAF & της AIMS. Οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του συμμετέχοντος, γίνεται μόνο κατόπιν συναίνεσης του υποκειμένου των δεδομένων για τον εκάστοτε δηλούμενο συγκεκριμένο σκοπό.

Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη χρήση της εικόνας τους που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια του αγώνα από τους διοργανωτές, χορηγούς ή άλλους συνεργάτες της διοργάνωσης για σκοπούς δημοσιότητας και μελλοντικής προβολής αυτής, χωρίς κανένα δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για το λόγο αυτό.

Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη φωτογράφησή τους κατά την ημέρα και τις ώρες διεξαγωγής του αγώνα από φωτογράφους της διοργάνωσης, καθώς και στη λήψη της εικόνας τους κατά τη βιντεοσκόπηση, μαγνητοσκόπηση, ή άλλης μορφής οπτικής καταγραφής του γεγονότος. Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συμφωνούν με τη χρήση των λήψεων αυτών και την αναπαραγωγή τους σε συνδυασμό με το ονοματεπώνυμό τους.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο των συμμετεχόντων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του αγώνα, είναι ορατές από τον οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο και παραμένουν ως τέτοιες χωρίς χρονικό περιορισμό.

H Οργανωτική Επιτροπή του Ioannina Lake Run έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να κλείσει τις εγγραφές χωρίς πρότερη ενημέρωση.

Η εγγραφή σε έναν από τους αγώνες της διοργάνωσης είναι δυνατή μόνο μέσω της online πλατφόρμας εγγραφών που υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης ή με άλλους τρόπους που θα υποδειχθούν από την Οργανωτική Επιτροπή.

Οι αριθμοί συμμετοχής παραλαμβάνονται αυτοπροσώπως από τους εγγεγραμμένους δρομείς αποκλειστικά και μόνο από το Κέντρο Εγγραφών, τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του, με την επίδειξη ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης). Ο εγγεγραμμένος δρομέας μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο άτομο να παραλάβει τον προσωπικό αριθμό συμμετοχής του από το Κέντρο Εγγραφών της διοργάνωσης ως άνω, με απλή εξουσιοδότηση, με δική του ευθύνη και εφόσον ο εκπρόσωπός του/της φέρει μαζί του την ταυτότητα ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) του εγγεγραμμένου δρομέα.

Αντικατάσταση δρομέων και/ή αλλαγή του αγώνα που έχει επιλέξει ο εκάστοτε συμμετέχων δεν είναι δυνατές σε καμία περίπτωση κατά την παραλαβή των αριθμών συμμετοχής στο Κέντρο Εγγραφών της διοργάνωσης. Στο Κέντρο Εγγραφών της διοργάνωσης είναι δυνατή μόνο επικαιροποίηση των στοιχείων του ήδη εγγεγραμμένου δρομέα και διόρθωση επιμέρους προσωπικών του στοιχείων.

Αριθμοί συμμετοχής και το υλικό που περιλαμβάνεται στο πακέτο εγγραφής αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στους δικαιούχους, στο τέλος του αγώνα με δική τους χρέωση.

Ακυρώσεις επιβεβαιωμένων εγγραφών είναι δυνατές μόνο σύμφωνα με την πολιτική ακυρώσεων του αγώνα όπως αυτή αναγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα της ιστοσελίδας της διοργάνωσης.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των διοργανωτών, των εθελοντών και του προσωπικού της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων και των κλήσεων να εγκαταλείψουν τη διαδρομή και να διακόψουν τον αγώνα.

Ο αριθμός συμμετοχής είναι προσωπικός και δεν μεταβιβάζεται, δεν μεταφέρεται ούτε δίνεται σε άλλο δρομέα σε καμία περίπτωση.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν διαβάσει και να σέβονται τις οδηγίες που έχουν λάβει από την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή καθ’ όλη τη διάρκεια που προηγείται του αγώνα (π.χ. Τεχνικές Οδηγίες, Πρόγραμμα Αγώνα, κλπ) και οι οποίες έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

Η χρήση ποδηλάτου ή άλλου είδους τροχήλατου μέσου δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του αγώνα επί της διαδρομής είτε πρόκειται για δρομέα είτε άλλο συνοδεύον άτομο.

Ο επίσημος χρόνος είναι ο χρόνος από την πιστολιά εκκίνησης. Ο καθαρός χρόνος είναι ο χρόνος από τη στιγμή που ο συμμετέχοντας περνάει τον τάπητα εκκίνησης μέχρι και τον τερματισμό του.

Η κατάταξη του αγώνα προκύπτει από τους επίσημους χρόνους τερματισμού. Ο καθαρός χρόνος και οι ενδιάμεσοι χρόνοι κοινοποιούνται μόνο για την ενημέρωση του δρομέα.

Η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα εγγυάται ότι δεν θα συλλέγει, καταχωρεί, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί, αναπαράγει, διαβιβάζει, διαδίδει και εν γένει επεξεργάζεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο Προσωπικά Δεδομένα σε οποιαδήποτε μορφή, πέραν από αυτή που είναι απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σύμφωνα με τους όρους της κύριας σύμβασης όπως ισχύει.

Η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα εγγυάται την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων που επεξεργάζεται και διασφαλίζει ότι η επεξεργασία αυτών γίνεται αποκλειστικά από τα απολύτως αναγκαία και ρητά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία θα έχουν ενημερωθεί και θα έχουν αναλάβει έγγραφη δέσμευση τήρησης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας έναντι του Εκτελούντος την Επεξεργασία και τήρησης του παρόντος άρθρου της σύμβασης και του κανονιστικού πλαισίου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

 

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία LIMNI και ο Αθλητικός Όμιλος Ποσειδών Ιωαννίνων ως διοργανωτές του Ioannina Lake Run και η ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΑΣ Ε.Ε. ως χρονομετρητής αποθηκεύουν σε βάση δεδομένων τα στοιχεία που δηλώνετε κατά την εγγραφή σας στην αθλητική εκδήλωση. Με βάση αυτά τα στοιχεία θα εκδώσουν δημόσια τα αποτελέσματα από την συμμετοχή σας. Επίσης, με βάση αυτά θα σας ενημερώνει για θέματα που αφορούν τη διοργάνωση ή άλλα σχετικά νέα.

Τα στοιχεία επικοινωνίας και η ηλικία σας είναι απαραίτητα για τη σωστή επεξεργασία των αποτελεσμάτων και για την ασφάλειά σας ως συμμετέχοντες στην αθλητική εκδήλωση στην οποία δηλώνετε συμμετοχή. Για το λόγο αυτό, στη βάση δεδομένων θα αποθηκεύσουμε τα εξής:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Ηλικία και φύλο
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • E-mail
  • Ταχυδρομικό κώδικα και πόλη
  • Είδος αγώνα

Τα στοιχεία αυτά θα παραμείνουν στη βάση δεδομένων και πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο η ΑΜΚΕ LIMNI, ο Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ως διοργανώτριες αρχές και η ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΑΣ Ε.Ε. ως εταιρεία χρονομέτρησης. Τα στοιχεία δεν υπόκεινται σε καμία επεξεργασία και δεν παραδίδονται σε τρίτους. Έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε τα δεδομένα σας στο μέλλον αν το επιθυμείτε, επικοινωνώντας μαζί μας στο info@ioanninalakerun.gr ή στο 2651607404.